«Менің болашақ мамандығым» с сочинением (врач, стоматолог, бухгалтер или

«Менің болашақ мамандығым» с сочинением (врач, стоматолог, бухгалтер или

  • Мен болашата дргер болым келед.Себеб, мен адамдарга кмектескенд,денсаулытарын тексеренд натамын.Дргер болу лкен мртебе деп блемн.Маманды тадау шн адам е алдымен зн, з беймдлгн тануы ажет.Менше дргер болу мен олымнан келед.Е бастысы адам ебекке аблетт, зейнд болуы ажет жне оны мамандыы з скен ортаа маызды, баалы лес осатындай болуы шарт. з сне сенмд, дрыс тадаан адам ана жетсткке жетед.Адам ебегнен уанышын таба блсе, бойына жаа кш осылып ебекке деген шабыты арта тсед. Зор ыылас, шабытпен стелген с бигне жеткзетн анат.Мен змн алаан маман иес боламын! Мен зме сенемн!…

  • Мен азастанны келешег — келес рпаты, яни, жастарды олында екенн бле отырып, змн болаша мамандыымды лдеашан тадап ойдым. Елмн патриоты ретнде з елмн сп-ркендеуне кшкентай болса да лес осу шн мен дргер мамандыын тададым. Бл мамандыты тадай отырып, змн болашаымды ашы, айын кре аламын. Себеб азастан Республикасыны Президент Нрслтан бшлы Назарбаев азрг кезде дргерлк мамандытарына те жасы кл аударуда.

    Жне, адамдарды ауруын жазып, мрн сатап алу, сондай-а оларды мр сруге деген штарлыын ныайта отырып, елмзд дамуына лес осым келед! Нрланызы Жанна